ستاره چشمانت می درخشید
واژگان عشق را به من می بخشید
در رویا می دیدمت
دست در دست
شوق در شوق
لب بر لب
کام در کام
بر دامنه ی خورشید
گرماگرم میزدیم گام
به مستانه مستی عشق
میزدیم جام
تنها نام تو بود نام

فریدون