Spring

من صدای پای بهار را
در بازگشت پرندگان از کوچ
در جنب و جوش دشت
در جوانه زدن ها
در لبخند زیبای تو حس می کنم

من صدای پای بهار را
در جیک جیک گنجشک ها
در پرواز پروانه ها
در موج آرام دریاچه
در بیداری چشمان صبح حس می کنم

من صدای پای بهار را
روی جاده زندگی
در نم نم مهربان باران
در نوازش نسم
در شکوفندگی  درختان حس می کنم

من صدای پای بهار را
در آب شدن برف قله ها
در جاری شدن جویبارها
در بی قراری عشق موج به ساحل
در اشتیاق  نگاه تو حس می کنم

فریدون