یک -فیلم  ماداگاسگار (2005) Madagascar  و فیلم ببر    The Tigger Movie 2000 از سری فیلم های سر زنده ای هستند که بصورت کارتون ساخته شده اند. در این فیلم ها مسایل اجتماعی بصورت زنده و زیبایی از زبان حیوانات مطرح می شود فیلم ببر ٠ ٢٠٠ را می شود از سایت بی بی سی دید. همچنین این فیلم را از این سایت Realistic News فکر می کنم بشودپیاده کرد. من در جستجوی خود در گوگل برای یافتن این فیلم و فیلم هایی از این دست به این سایت رسیدم . آوردن نام این سایت ها فقط در ارتباط با فیلم هاست نه تایید سایت ها.

***  *** *** ***

دو- امروز داشتم فکر می کردم تا چه حد ارزش های اجتماعی ( مثل زبان ، موسیقی، ادبیات و شعر، تاریخ جامعه ، آداب و رسوم ، ادیان، سر زمین مشترک، اقتصاد مشترک و غیره ) و ژن ها در تعین سرنوشت ما نقش اساسی را ایفا می کنند.  و ما با تعلیم و تربیت ، برخورد های اجتماعی با افراد مختلف ویا با ملل دیگر (سفر ها و یا مهاجرت ) تا چه حد می توانیم نقش ارزش های اجتماعی (فرهنگی) و ژنتیک خود را تحت تاثیر قرار بدهیم ؟

ما خواه ناخواه احساسات و عواطف مان تحت تاثیر عوامل فرهنگی (ارزش های اجتماعی) و ارثی( ژنتیکی) است که من آنرا سر نوشت می نامم (البته این سرنوشتی که من از آن سخن می گویم با سرنوشتی که جبریون به آن معتقد اند متفاوت است) . یعنی آنچه که بدون اراده من و تو به ما تحمیل شده است. سئوالم را باز تکرار می کنم . تا چه حد ما توانیم در تغیر سرنوشت خویش موثر باشیم؟

فریدون