روزها فکر من اینست و همه شب سخنم
که چرا غافل از احوال دل خویشتنم
از کجا آمده ام، آمدنم بهر چه بود؟
به کجا می روم؟ آخر ننمایی وطنم
مولانا

گاه براین ام که  زندگی موقت ما در این جهان پهناور و شگفت انگیز حاوی چه پیامی است .راستی چرا بعضی از ما در این گستره بزرگ هستی   و عظمت  این جهان پیچیده و شگفت انگیز دچار تنگ نظری می شویم و دست به کار هایی می زنیم که با تفکر آفرینش همخوانی ندارد؟