برخیز و همصدا فریاد، فریاد شو
همره یاران ز بند آزاد شو، آزاد شو
ویران کن سیطره ظلم و ستم
شب را گو بامداد شو ، بامداد شو
توفنده باش در هر کرانه، پوینده باش در هر زمانه
ای دل در ره آزادگی آباد شو، آباد شو
فریدون