گرامی باد روز ٨ مارس،  روز جهانی زن.

روز هشتم مارس، سالروز مبارزات نیمی از مردم جهان، علیه نابرایری ها بین مرد وزن، در عرصه های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، و خانوادگی است.

 

به امید روزی که نابرابری های بین مرد و زن در کنار همه تبعیض ها و بی عدالتی ها از جهان رخت بر بندد، زندان ها به دانشگاه و اماکن رفاهی عمومی تبدیل شوند و عدالت و رفاه اجتماعی در سراسر دنیا برقرار شود

 

به امید روزی که استثمار انسان از انسان پایان پذیرد و انسان بتواند در پناه امکانات و رفاه اجتماعی گام ها بزرگی در راه صلح و دوستی و اهداف انسانی بردارد.

 روز 8 مارس سالروز جهانی زن را، گرامی می داریم و مبارزات زنان و آزاد اندیشان در سراسر جهان پاینده و پیروز باد.

فریدون