ره گذری تنهایم

کس نمی شنود صدایم

گو ئیا همسفر سایه هایم

گریزان ز کابوس های این دنیایم

همدلی،و همصحبتی نیست مرا

چه در بیداری، چه در رویایم

فریدون