شبی که با تو بودم
در آرامشی بی کرانه غنودم
و در رویای خویش،
عاشقانه ترین سرودم را سرودم

شبی که با تو بودم
آسمان پر ستاره بود
ماه لبخند بر لب داشت
باغ پر ز نجوا های عاشقانه بود
نیلوفر، در پیچ و تاب دانستن بود
باغ در جستچوی یافتن بود

شبی که با تو بودم
شب جدایی ام بود
جدایی، ز عشق خدایی ام بود
عطر بوسه هایت،
سر شار ز رهایی ام بود

شبی که با تو بودم
پرستوی دل،
گل واژه های دلدادگی را،
دانه، دانه بر می چید
و من جامی لبریز، ز عشق بودم
فریدون