شنبه، روز اولِ ماهِ مه ، روز ِ همبستگی ِ جهانی ِ کارگران است. روز انسان هایی که با دست، فکر و قلب شان جهان را بنیان کرده اند. این روز  ِ گرانقدر را، به همه ی دوستان و آزاد اندیشانِ جهان تبریک می گویم. و در صف پیشگامان، برای رسیدن به آرمان ها یی از قبیل ِ آزادی بیان، آزادی کامل ِ اتحادیه های کارگری، رفاه اجتماعی، برابری و عدالتِ اجتماعی، بهداشتِ رایگان برای همگان و آموزش رایگان برای همگان، همصدا، پشتیبانی خودرا، پیشاپیش اعلام میدارم

 

به پیش، به سوی بر پایی جهانی، بری از ستم و استثمار انسان از انسان

 

فریدون