من دریایم ، تو موج
مرو  از کنارم ، تو ای همیشه گریزان
من ساحل ام ، تو خورشید
آرام بتاب،
 که در جزیره ی تنهاییِ  قلبِ  من،
 سالهاست، شکوفه ای نروییده است
من زمین ام ، تو ماه
تو همیشه بتاب، در آسمان دل من
که من ز هرچه تاریکیست گریزانم
وز آنچه غیر انسانیست پریشانم
من شیفته صداقت و دلهای مهربانم

 فریدون