در بی کرانه ی انتظار٬ فرهاد شدم
در پی سوخته دلان٬ همه فریاد شدم
شیرین تویی ٬ لیلی تویی. افسون تویی
 مجنون منم٬ کز یاد برفتم و بر باد شدم

فریدون