یک - چرا اکثریت جامعه ای حاضر می شود بر ضد منافع خویش رای بدهد؟ مثلن ملت انگلیس به دولت محافظه کار کامرون رای داد، در حالیکه می داند و یا می بایستی بداند که حزب محافظه کار ، حافظ منافع اقلیتِ سرمایه دار است. و قوانینی را که از مجلس می گذراند اکثرن به نفع توده های میلیونی نیست. آیا توده های میلیونی احمق اند و به حقوق خود آشنا نیستند؟
راستی اگر توده های میلیونی احمق اند پس تکلیفِ  رای اکثریت و دمکراسی چه می شود ؟ اگر اکثریت احمق نیستند پس چرا به کسان،یا رهبر و یا احزابی رای می دهند که خلاف منافع اکثریت عمل می کنند؟

دو - شعور اجتماعی را چه معنی می کنید؟ به عبارت دیگر برداشت و درک شما از «شعور اجتماعی » چیست؟ آیا صحیح است که «شعور» و «اجتماع » را در کنار هم قرار بدهیم؟

سه - تصور و درک شما از اخلاق چیست؟ به نظر شما آیا در جامعه «اخلاق»  بیشتر ضرورت دارد یا« قانون» ؟

فریدون