کوله باری  از واژه ها،
 لبریز از خروش
خانه به خانه می برم
دوش به دوش

پرستو ضمن ِ تشکر وسپاس، از دوستانی که مرا سالیان سال، با پیام هایشان همراهی کرده اند، به بلاگر کوچ می کند.

فریدون