برد کشتی آنجا که خواهد خدای         وگر جامه بر تن درد ناخدای
فردوسی

خدا کشتی آنجا که خواهد برد         اگر ناخدا جامه بر تن درد
سعدی