امروز رفته بودم بانک که ببینم شرکت اینتر نت چقدر بابت آبونمان خود از حساب مخلص کش رفته. امروزه انگلستان شده جزیره گنج برای شرکت ها و تراست ها ی بزرگ. تلفن که می زنی به جای پاسخ به ارباب رجوع ماشین پاسخگو برایت آهنگ پخش می کند و کسی نیست که به مشکلاتی که برایت پیش آمده رسیدگی کند.

 در حالیکه در بانک منتظر نوبت ام نشسته بودم در تابلو اعلانات دیدم تبلیغ شده بود که کرم ،ملخ و مورچه بهترین منابع پروتئینی هستند. شب قبل در برنامه تلویزیونی بی بی سی آشپز ماهر و معروفی را نشان می داد که از ملخ ها، کرم ها و مورچه ها غذا های لذیذی درست کرده بود و در حالیکه گوینده برنامه آنها را مزه مزه می کرد دستیار اشپز تاکید داشت که این منابع پروتیئنی از هر نظر ارجعیت بر گوشت گاو و گوسقند دارند چون فاقد چربی و کلسترول اند

 در حالیکه شرکت های نفتی، تراست ها، فروشگاه های زنجیره ای میلیارد ها ثروت به جیب می زنند و صاحبان آنها در بهترین هتل ها و اماکن بهشت مانند مشغول عیش و نوش اند، و بهترین غذاها برایشان سرو می شود مردم را به خوردن مور و ملخ تشویق می کنند و مدام صورت حساب های سنگین برق و گاز و تلفن و غیره از در و دیوار برایت سرازیر می می کنند و کسی هم نیست که به این آقایان بگوید اگر مور و ملخ خوب است خودتان بخورید ما را که به  یک لقمه نان و بو قلمون و کباب بره   دل خوش کرده ایم راحت بگذارید