==================

نام من

چه کسی می خواهد بداند نام مرا؟

نام من حک شده است برصخره ها

در کوهساران خیال

درتصور وهم انگیز کویر

بر در و دیوار های ویران شده تاریخ

نام من عشق است

فریدون