که در طفولیت مرا شیر می دهد از جان خویش
آرامش می بخشد ٬ مرا هنگام خشم یاپریش
اشک می ریزد در رفتن ام
دوستم میدارد هنگام که می گویم آری
متفر میشود ٬ هنگام که می گویم نه

چیست زن؟
موجودی نازنین و مهربان؟
جهانی از اسراری نهان؟
شمال و جنوب٬ شرق و غرب جان من؟

چیست زن؟
مادری که مرا آفرید؟
یاری که اورا همسر می نامم؟
افسانه ای که عاشقانه دوست اش می دارم
دیوانه وار دوستم می دارد هنگام که می گویم آری
ویرانم می سازد ٬هنگام که می گویم نه
اشک می ریزد ٬ هنگام وداع

چیست زن؟
شکوفایی احساس؟
زیبایی بی نظیری که می ستایمش
همیشه همراه ٬ همچو سایه ی من
که شکل می دهد مرا در مشت خویش
آغوشی  که آرامش می بخشدم

چیست زن؟
رویای شیرین پریان دریایی
عشق رومانتیک نیمه شب  تابستان
نمونه ای از طراحی خدا
شکلی از قدرت الهی

چیست زن؟
شکوفه درختان ناز ؟
شهد عسل زنبور های آزاد؟
سکوت پائیز؟
اسرار هفت دریا؟

چیست زن؟
نغمه و ناز  بهشت برین؟
رویای خیال انگیز روح و جان؟
تبسمی از  زیبایی ها
تکامل بخشنده زندگی؟
رود باری از احساس و نیاز
آتشی سوزان در قلب زندگی؟

چیست زن؟