ما ماسک بر جهره نداریم، آنچه می نماییم همانیم
در محفل یاران گر روشنیم، روشن ز روشنی یارانیم
ما سخن به دروغ نگوییم ، گیریم که شویم رسوا
ما ظاهر و باطن همینیم، اینیم و به جز این نتوانیم

فریدون

************************

یاد

چو نویسم ، که بخواند؟ که بگوشد؟
سخن دل که بخواهد؟ که بنوشد؟
ما کجا؟ یار کجا؟ دلبر و دلدار کجا؟
در یاد ما که بجوشد؟ که بکوشد؟
فریدون