دلم جوان است و به دنبال جوانی می گردم
به دنبال خوشی و لحظه های آنی می گردم
من ندانم که فردا چه پیامی دارد برای من
من جویبار  لحظه هایم درین دشت و دمن

فریدون

_______________

تصویر از اینجا