.

 من آشیانی از مهرم
در طنین آشنایی ها
اقیانوسی آرام ام
در دریای بی قراری ها

من شراره ای از اعتراض ام
درین عصر بی تفاوتی ها
شکوفه ای از امیدم
در بیابان نا امیدی ها

من فروغی درخشانم
در شب بی ستاره ی آسمان ها
ستیزنده مشتی از فریادم
برای شکستن قفل زندان ها

من ترانه ی رنگین آشنایی ام
در قاب سنگین جدایی ها
قطره های اشک شوق ام
برای لحظه ی به هم رسیدن ها