گر بار دگر جوانی ببوسد لبم
بگیرم کام دل، در بستر شبم
چو شب سر آید، بار دگر از نو
آغوش وا کنم برای جان پر تبم
فریدون