گرامی داشت روز اول ماه می ، روز همبسیتگی گارگران و زحمت کشان جهان