به هر مکان که پویم، درجا ترا بجویم

تا چند بگویم؟ افغان شود گلویم

عهد و پیمان نبندی، بر روی من بخندی

گریان روم به کویت، آسان روی ز سویم

فریاد بر چه آرم؟ بنیاد بر چه کارم

پرتو بخش جهانی، اما تاریک روی ز رویم

ترا با این همه محبت،  باشد مرا امید وصلت؟

در پوست نگنجم، گر گذرکنی به کویم.

فریدون