اگر آن ستاره ی دل را در آغوش می داشتم
بوسه ها بر لبان مهر نوشش می کاشتم
وگر روزگار ورقی از توصیف او می خواست
من از دوست داشتن اش دیوانی می نگاشتم

*

من غنچه ای ناشکفته بودم
عشق آمد و شکوفایم کرد
من قصه ای نا گفته بودم
دل آمد و رسوایم کرد