فوتبال

در باز ی فوتبال، مشگل  بردن یا باختن نبود

مشکل لگد خوردن توپ بود که بی دلیل لگد می خورد

از درد گوله شده بود.

بخود می پیچید

و منتظر پایان مسابقه بود.

 متظر پایان کتک خوردن ها

فریدون