دشت ها و تپه ها سر سبز و چشمه ها پر آب

آفتاب گرم و آسمان آبی و بع بع بره ها

نسیم دل انگیز و پرواز شور انگیز پرنده ها

و خدایی که در همین نزدیکی هاست *

خرمن عشق و دست یار در دست

آواز بلبل در  عطر گلهای وحشی  سرمست

کپه قلعه و بالا بیدی ها و کوه کرکس

ابرهای سپید و آسمان آبی و شب های پرستاره

اینجا بیدهند است، سرزمین نیاکانت

فریدون

_____________________________

* «و  خدایی که در این نزدیکی است » سهراب سپهری