بشنو از تنهایی این شب
دلم چه فریاد می کند
به هرسو می شوم
باز ترا یاد می کند
پروانه را گریزی جز پریدن گرد شمع نیست
شمع را گویید نسوزاند بال و پرم
خدا را آسمان این شب ٬ چه تاریک و بی ستاره است
مهتاب کو ٬ تا که آرد مه من به برم
فریدون

 

My beloved

Hear from lonesome of this night

Bleed crying my heart

Wherever I turn

Yet asking for you

Butterflies have no choice, but fly around candlelight

Tell the candle not burn my wings

O’ God, so dark and starless is, the sky of this night

Where is the moonlight? Upon that, brings her to  my sight

Fridoun