گر نسیم وزد ز سر ٍ گل سرخ
باغ بیدار شود ز شکوفه
وگر چشمه ها جاری شوند ز ٍ سر مهر
خاک بارور شود ز ٍ ریشه ها

در این همه خوبی، تو را بینم

گر پروانه بال گشاید ز ٍ عشق
نیلوفر پیچد بر قد و بالای صنوبر
وگر مهتاب تابد بر قامت دوست داشتن،
ستاره درخشد با لبخند

در این همه خوبی، تورا بینم

گر باران بارد بر تن خشک کویر
رمه ها به هی هی چوپان بع بع کنند
قناری دل من خواند نغمه صلح
مهربانی پر شود روی زمین

در این همه خوبی، ترا بینم

فریدون