کوروش بخواب ما بیداریم
ما تخم کین را در دل ملت می کاریم
فقر و بی سوادی از یک سو
ما به جای نان،  گلوله و تفنگ از غرب می آریم

کورش بخواب ما بیداریم
ما دست های خود را می کاریم
در مجلس فرمایشی،  و جمع روزی نامه ها
ما روشنفکران
 غرب زدگی را می نگاریم
تا... دستان فروغ فرخزاد سبز شود
ما انقلاب سپید شاه وملت را پاسداریم
تا خدا شاه و میهن را داریم
ما به جای تمدن چیفتن تانک را خریداریم

کورش بخواب ما بیداریم

فریدون

یادداشتی از خاطرات گذشته .