من به مرز هائی می اندیشم که از جنس محبت است.
من به تفاوت هائی می اندیشم که معیارش عشق به انسانیت است
عشق به رهایی ست
عشق به دانش و خرد است
من امروز همچو چشمه می جوشم
و بسان موج  می خروشم
تا با تو ای فریاد رهایی در آمیزم
فریدون