.

چگونه میشود در قضاوت های خود چه در زندگی شخصی و چه در زندگی اجتماعی دچار خود خواهی و خود محوری نشد ؟ چگونه میتوان به جای خشم و ارعاب و تحمیل به بحث و گفتگو پرداخت و به یک به هدف و نتیجه مشترک رسید؟ چگونه می شود عدالت را در هر زمینه ٬ چه در زندگی شخصی و چه در زندگی اجتماعی رعایت نمود ؟

در برد وسیع تر و گسترده تر چگونه میشود در راس قدرت بود و بتوان عدالت را برای همه آحاد جامعه رعایت کرد٬ بی انکه به کسی اجحاف شود؟  آیا قدرت با عدالت مغایرت دارد؟  می گویند دولت ها که اهرم های قدرت را در دست دارند نماینده بخشی از احاد جامعه اند . لذا برای حفظ منافع طبقه ای ناچارند به زور متوسل شوند.

نوام چامسکی و میشل فوکو  در باره قدرت و عدالت گفتگویی داشته اند که آنرا می توانید در روز نامه لوموند مطالعه کنید  و بحث را در ستون نظریات ادامه میدهیم . این بحث را  هم می توان در سطح جامعه و هم در سطح خانواده که واحدی از  آحاد جامعه است  ادامه داد.

برای مطالعه گفتگوی نوام چامسکی و میشل فوکو اینجا را کلیک کنید