برای مهربانی و دوست داشتن
به صداقت پیوند بزنیم
از اعتماد کوهی بسازیم رفیع
قلب مان بستر گرمی باشد برای مهر ورزیدن
اندیشه مان ٬ سرودی باشد برای اتحاد
برگیریم٬  تازیانه ی ستم را از گرده مان
جاری شویم در جویبار عشق
 آغوش بگشاییم
و هر آنکس را که به عشق باور دارد
گرم در آغوش بفشاریم
و بذر دوست داشتن را
در مزرعه دل بیافشانیم

 

دلم می خواهد " دوستت دارم را " بسیار بشنوم و " دوستت دارم را " بسیار بگویم چون قلب انسان با دوست داشتن و عشق ورزیدن آرامش می پذیرد.

دلم می خواهد دست هامان آغوشی باشد برای دوست داشتن ، چشم هامان پنجره ای باشد برای بهتر دیدن ، دل هامان بستر گرمی باشد برای عشق ورزیدن

فریدون