.

picture from webshots

یداله رویایی - زمانی مى‏گفتند فردگرایى یک بیمارى غربی است و اندیویدوآلیسم یک بیمارى خطرناک است، اما امروز احتیاج ما به فرد است، و فرد همه‌چیز است. فرد در قاعده هست و در کانون حل مى‏شود و این خطر است، حل شدن فرد حل شدن کلمه است ، حل شدن زبان ها. مسئله، مسئله‌ی فرد و جامعه اش است ، و همین که جامعه هست کافى‌ست، دیگر احتیاج به این کانون‏ها و اتحادیه‏هاى صنفى و سیاسى هم ندارد، من بازهم تکرار مى‏کنم این‏ها یعنى سانسور، ما نمى‏توانیم به وسیله‏ى سانسور با سانسور مبارزه کنیم.

 پرستو - فرد گرایی واقعن یک شعار تو خالی و بیمار گونه و دهان پر کن است . هیج پدیده ای بدون حضور فعال دیگرا ن نمی تواند پا به عرصه وجود بگذارد. نویسنده برا ی فرد خودش نمی نویسد. نانوا برای فرد خودش نان تولید نمی کند . هر حرکت ما در رابطه با جمع است . انسان موجودی است اجتماعی و همه حرکات و رفتار و افکار انسان در رابطه بااجتماع است. در هیج جای جهان سابقه نداشته است کارگری بدون اتحادیه و یا سندکا توانسته باشد به حقوق خود دست یافته باشد. در هیچ جای دنیا هیج سرمایه داری نتوانسته است بدون کارگران و خریداران به حیات خود ادامه بدهد . حضور بازار در جامعه سرمایه داری٬ به معنای کامل حضور جمع و گریز از فرد گرایی است. اگر کسی واقعن طرفدار فرد گرایی (اندیویدوآلسیم ) باشد باید برود در کو ه و کمر تنهایِ تنها زندگی کند و همه مایحتاج زندگی خود را خودش بدون کمک جامعه تولید کند و خود کفا شود .

{ ادامه...}

.

=================

اشعاری از یداله رویائی    یداله رویایی و نصرت رحمانی  صدای یداله رویائی

دیگران: شعر حجم  یداله رویایی :اروتیسم یعنی عاشقانه کشف کردن زیبایی 

پاسخ عباس معروفی به یداله رویائی: هر جیز لخت و عوری اروتیک نیست  

 صدای شاعر: نصرت رحمانی 

.