روز هشتم مارس

ای زن
بر قله های امید
پرچم  سپید صلح جهانی
پرچم برابری و عدالت اجتماعی
پرچم آزادی
با حضور تو در صحنه های زندگی
در اهتزاز است
مبارزه تو علیه استبداد و تبعیض پاینده و پیروز باد

روز هشتم مارس  ٫که روز جهانی زنان است ٬ زنان دوش به دوش آزادگان یک صدا فریاد بر آوردند که جهان سرمایه داری در  بحران نیست.   سیستم سرمایه داری  بحران است.

پرستو  روز جهانی زن را به همه دوستان گرامی ، تمای زنان وآزادگان جهان تبریک می گوید .