گاه که وسوسه به هر سو می کشاندم
به عقل گویم: با تو ام

دل فریاد بر آرد: ای نغمه ناخوشایند
میعاد من و تو
در کدامین شب ویران٬ از یاد رفت؟

 می گویم: در کوره راه عمر
آنجا که تو پیوستی به توفان
و من به دریا

فریدون