گاهنگار پرستو  از پرشن بلاگ با نام «Literature» به بلاگر کوچ کرد