زمین حسد نمی ورزد
         که اگر می ورزید
             این چنین آغوش برای باران نمی گشود
                                                  و تو زمینی مادرم

آسمان کینه نمی شناسد
          که اگر می شناخت
               پرنده های آهنین را به خود راه نمی داد
                                                  و تو آسمانی پدرم

و دریا بزرگی نمی داند
        که اگر می دانست
                 با شنهای کوچک ساحل همبازی نمی شد
                                                             و تو دریایی 
                                                                   ای محبوبه من

 از دوست گرامی ام : نیما