.

 

کاش می توانستم اورا در آغوش بگیرم
اندوه اش را به باد بسپارم

از ستارگان برایش گل سینه ای بسازم
و مهتاب را در شب روشن کنم

و عطر گل را در باغ
دور از چشم حقیر زاغ
برایش ارمغان بیاورم

کاش می توانستم با بوسه ای
امید را در قلبش شکوفا کنم

و در جاده زندگی دستش را بگیرم
و بسوی سعادت با او همگام شوم