آمد پاییز
با شکوهی رنگارنگ
با دل بی قرار من هماهنگ

آمد نم نم باران
به آرامش مرا داد  نوید
که در ساحل هستی شکوفا شد امید
 
آمد پرنده خیال
بر شاخسار مهر ساخت آشیانی
آشیانی از عشق و مهربانی

آمد نسیم
آورد ز بوی خوش او  پیامی
نوشیددل،  مستانه ز یادش جامی

 آمد آفتاب
ز زیر ابر با لبخندی پیدا
هان ای دل دیوانه تا کی شیدا
 
فریدون