گاهنگار پرستو Parastu

شعر و داستان و دلنوشته ها

آذر 97
1 پست
آبان 93
2 پست
مهر 93
1 پست
خرداد 93
1 پست
دی 92
2 پست
آذر 92
1 پست
آبان 92
1 پست
مهر 92
2 پست
مرداد 92
1 پست
خرداد 92
3 پست
اسفند 91
3 پست
بهمن 91
1 پست
آذر 91
2 پست
آبان 91
2 پست
مهر 91
3 پست
شهریور 91
1 پست
مرداد 91
1 پست
تیر 91
4 پست
خرداد 91
2 پست
اسفند 90
5 پست
بهمن 90
3 پست
دی 90
4 پست
آذر 90
4 پست
آبان 90
6 پست
مهر 90
1 پست
شهریور 90
2 پست
تیر 90
2 پست
خرداد 90
1 پست
اسفند 89
1 پست
دی 89
2 پست
آذر 89
1 پست
مرداد 89
3 پست
تیر 89
6 پست
خرداد 89
9 پست
اسفند 88
8 پست
بهمن 88
6 پست
دی 88
6 پست
آذر 88
5 پست
آبان 88
7 پست
مهر 88
7 پست
شهریور 88
2 پست
اسفند 87
6 پست
بهمن 87
3 پست
دی 87
7 پست
آذر 87
5 پست
آبان 87
5 پست
مهر 87
4 پست
شهریور 87
5 پست
مرداد 87
7 پست
تیر 87
8 پست
خرداد 87
5 پست
اسفند 86
2 پست
بهمن 86
4 پست
دی 86
3 پست
عشق
16 پست
انتظار
2 پست
احساس
4 پست
هوس
1 پست
تنهایی
7 پست
سکوت
2 پست
باران
2 پست
بهار
2 پست
سرنوشت
2 پست
من
1 پست
شب
2 پست
پنجره
1 پست
پاییز
2 پست
بسته
1 پست
لبخند
2 پست
زندگی
2 پست
آزادی
2 پست
دوستی
1 پست
محبوب_من
1 پست
نازنین
2 پست
گوگل
2 پست
سابنا
1 پست
لحظه
1 پست
خوشی
1 پست
شیدایی
1 پست
پیشگام
1 پست
امید
1 پست
آرزو
1 پست
تو
1 پست
هیچ
1 پست
تبعیض
1 پست
تلفن
1 پست
روح_خبیث
1 پست
بوسه
1 پست
بستر
1 پست
فردوسی
1 پست
سعدی
1 پست
ویرانی
2 پست
آزادگی
1 پست
فاوست
2 پست
رها
1 پست
شیلر
1 پست
سپهری
1 پست
خیام
1 پست
ای_دوست
1 پست
شادی
1 پست
غم
2 پست
قانون
1 پست
همسایه
1 پست
نردبان
1 پست
غزل
1 پست
فریاد
1 پست
موج
3 پست
توفان
1 پست
اشک
1 پست
بی_قراری
1 پست
ضبط_صوت
1 پست
پیر_مرد
1 پست
خواهر
1 پست
ملودی
1 پست
ایرانی
1 پست
خاطره
1 پست
نستالژیک
1 پست
قتل
1 پست
درد
1 پست
آزار
1 پست
وطن
1 پست
قرار
1 پست
نرگس
1 پست
بیکاری
1 پست
لندن
1 پست
جدایی
1 پست
ترا
1 پست
مرگ
1 پست
انسان
2 پست
جهان
1 پست
درک
1 پست
شعر
1 پست
دلدادگی
1 پست
رهگذر
1 پست
کامپیوتر
1 پست
خورشید
1 پست
انرژی
1 پست
نورانی
1 پست
دریا
2 پست
نسیم
1 پست
آشیان
1 پست
اعدام
1 پست
دیکتاتور
1 پست
ساحل
1 پست
مشت
1 پست
بی_پروا
1 پست
دوری
1 پست
women
1 پست
expectation
1 پست
gnome
1 پست
fury
1 پست
آغوش
1 پست
عطر_گل
1 پست
مهربانی
1 پست
مهتاب
1 پست
نگین
1 پست
سایه_غم
1 پست
انگلستان
1 پست
زن
1 پست
روز
1 پست
جهانی
1 پست