گیاه خوار شویم

 

 سری دارم با دو شاخ

زبانی دارم بزرگ و فراخ

دو چشمم در کنار بنا گوش

آن لحظه غمگین را کی کنم فراموش؟

گوساله ام را بردند برای سلاخ

گریه ها داشت دل من هزار، هزار آخ

بشر برای لذت و کباب کشت اورا

من هنوز باید شیر دهم این عدو را

پستانم  پر ز شیر برای فرزندم  بود

فرزند قشنگ و بس دلبندم بود

زوقتی که کشتند او را بسی اومه اومه کردم

در فریاد و زاری کی خالی شود رنج و دردم

فریدون

/ 1 نظر / 6 بازدید
محسن

گیاه خوار شدن را معمولن به این تشبیه می کنند که مثلن بعضی از حیوانات را نباید کشت. مثل گوسپند و گاو. من نمی دانم اگر درندگانی که هستند و ما گیرشان بیفتیم ما را یک لقمه ی چپشان می کنند خوردنی بودند یا می توانستیم آن ها را بخوریم باز هم گیاه خواری خوب بود؟ آیا گیاه خوار بودن به معنی این که بعضی از حیوانات بی آزار را نباید خورد نیست؟