جوانی

 
 گر بار دگر جوانی ببوسد لبم
بگیرم کام دل، در بستر شبم
چو شب سر آید، بار دگر از نو
آغوش وا کنم برای جان پر تبم
فریدون

/ 1 نظر / 2 بازدید
فریدون

بیا جانا، مرا زخویشتن خویش بیگانه کن، بیگانه کن دل و جانم ببر، مرا فسانه کن، فسانه کن برکن ریشه ام زین خاک بطالت و بطلان با حلاجیان مرا همنشین و هم پیمانه کن به جایی ببرکه نشناسم نشانی از خویشتن به گِرد شمع عشق و مستی پروانه کن پر کن ساغر هستی ام ز شراب محبت رها ، رها در ورطه کائنات، مستانه کن، مستانه کن فریدون