در سکوتِ شب

  شاخسارانِ سر به هم دادهِ جنگل، در سکوتی سنگین

در سیاهیِ گیسوانِ در هم تنیده ی دخترکِ غمگین،

شب به دامانِ مهتاب آویخته

و زمزمه ی آرامِ اندوهبارِ  هستی

با تار و پودِ  نگرانی ها در آمیخته

و هنوز جویبار زندگی، در چشمه سار تنهایی جریان دارد

فریدون

/ 4 نظر / 3 بازدید
book should be free

www.booksshouldbefree.com

ترانه ای از رستگار نژاد

بر گیسویت ای جان کمتر زن شانه چون در چین و شکنش دارد دل من کاشانه بگشا ز مویت گرهی چند ای مه تا بگشایی گرهی شاید ز دل دیوانه دل در مویت دارد خانه مجروح گردد چون زنی هر دم شانه در حلقه مویت بس دل اسیر است بینم خونین دل این و آن سر هر دندانه

فریدون

ای شکسته دل عاشقی ز سر بدر کن خون شدی از این رهگذر بیا حذر کن لب ببند و این یک فسانه مختصر کن چاره خود ای دل تو از ره دگر کن زانکه جمله جانان ری وفا ندارند صفا ندارند خوشگلند و رعنا ولی حیا ندارند گلرخان ری بی شمارند چون وزیرانش کهنه کارند جز خیانت کاری ندارند همه زیر بار فشار دلار اند این جفاکاری مردم آزاری کشته ما را جانم کشته ما را کی شود باری این سیه کاری حال ما را کند آشکارا

فریدون

هر چند که رنگ و بوی زیباست مرا چون لاله رخ و چو سرو بالاست مرا معلوم نشد که در طربخانه خاک نقاش ازل بهر چه آراست مرا خیام ******* تا نشنوی، نبینی ، نبویی و ننوشی تا دست در بر نکنی و در ره نکوشی کی ای دل، رسی به سر منزل مقصود گر ارتباط عقل ز پنج حواس گردد مسدود بو به تنهایی نبرد چاره ی ره به جایی گر دگر حواس را فتد جدایی میان بویایی فریدون