بر لبم نشسته بود سکوت

لب گشودم که چیزی بگویم
اما واژه ها
مثل پرواز پرستو ها پریدند
در بن بست زندگانی ام
او  منتظر ماند
ولی درسکوت من
 گام هایش او را بردند
و من ماندم با موجی از واژه های ناخوانده
و خیالی که پر  از او  بود و خالی از من
و امروز پی سالهایی که گذشته
نهال نوجوانی امیدِ من
درختی کهن گشته
با شاخساری از نا امیدی
پرندگان  آرزو بر آن نغمه می خوانند
اما غمگین
و زندگانی ام به انتهای غروب رسیده
و فردا بر گورم خواهند نوشت
«هیچ»

فریدون

/ 1 نظر / 2 بازدید
فریدون

همینیم که هستیم! چشم ما رند و خراباتی و دیوانه و مستیم پوشیده چه گوییم همینیم که هستیم زان باده که از روز ازل قسمت ما شد پیداست که تاشام ابدسرخوش ومستیم آواز الست آمد و گفتیم بلی را زان گفته بلاکش همه از عهد الستیم دوشینه شکستیم به یک توبه دوصدجام امروز به یک جام دوصد توبه شکستیم بگذشته زسر پا به ره عشق نهادیم برخاسته از جان به غم یار نشستیم بر ما به حقارت منگر زانکه چو فرصت در رتبه بلندیم ولی از همه پستیم فرصت شیرازی