اول ماه مه

به پیش بسوی جهانی بهتر. جهانی شکوفا از آزادی و عدالت اجتماعی

به پیش بسوی جهانی که همه ملت ها در رفاه و آسایش به سر ببرند

به پیش بسوی جهانی صلح آمیز، سرشار از مهر و مهربانی

فریدون

/ 0 نظر / 34 بازدید