یورولدوم

سختی های زندگی را با ناخن هایم کندم
سالهای که گذراندم منو خسته کرد
حتی بر نگشتم که نگاهشون کنم
دوستانم و کسی رو که دوست داشتم
تو عمرم هرگز نفروختم
خسته شدم
خسته شدم
دیگه خسته شدم
خسته شدم از دروغ ها
خسته شدم از عشق ها
از انسان های دو رو...
خسته شدم
مورچه زیاد دیدم اما هرگز لهشون نکردم
ناموس و شرفم رو به پول نفروختم
به جز خدا به هیچ چیز به دیده ی خدا ننگریستم
اگر مرا نشناخته بودی بدان که چنین جوانی هستم
خسته شدم از دروغ ها
خسته شدم از عشق ها
از انسان های دو رو
خسته شدم
خسته شدم از این دردها
خسته شدم از آدم های قدر نشناس
از انسان های دو رو و نامرد خسته شدم


خواننده : ماهسون

/ 0 نظر / 3 بازدید