در کوچه سار شب

درین سرای بی کسی کسی به در نمی زند
به دشت پر ملال ما پرنده پر نمی زند
یکی ز شب گرفتگان چراغ بر نمی کُند
کسی به کوچه سار شب در ِ سحر نمی زند
نشسته ام در انتظار این غبار بی سوار
دریغ کز شبی چنین سپیده سر نمی زند
گذرگهی ست پر ستم که اندر او به غیر ِ غم
یکی صلای آشنا به رهگذر نمی زند
دلِ خرابِ من دگر خراب تر نمی شود
که خنجر ِ غمت ازین خراب تر نمی زند !
چه چشم پاسخ است ازین دریچه های بسته ات ؟
برو که هیچ کس ندا به گوش ِ کر نمی زند !
نه سایه دارم و نه بر ، بیفکنندم و سزاست
اگر نه بر درختِ تر کسی تبر نمی زند .
ابتهاج
/ 2 نظر / 4 بازدید
Dance

http://www.youtube.com/watch?v=FuONXIJaLjw

فریدون

آیا انسان برده احساسات و عواطف است؟ و آیا منطق و خیر خواهی وسیله ای برای پوشش این ارزش های درونی است؟ آیا ریشه خیرخواهی بشر با نیاز ها، داد و ستد ها و منافع شخصی اش ارتباطی تنگاتنگ دارد؟ آیا انسان ذاتن موجودی فرد گرا و تنهاست و نیاز های مادی او را وامیدارد که به اجتماع رو آورد و در داد و ستد ها شرکت کند؟ البته داد و ستد ها می تواند اندوخته های ذهنی و یا اندوخته های مالی باشد. فریدون