رها


ز پشتِ کوه ِ امید٬  طلوع خواهد کرد، خورشید
ز ورایِ  کومه هایِ  آرزو٬  بر خواهد آمد، آفتاب
ز ِ هر شاخساری٬ آوایِ رهایی٬ خواهیم شنید
درشبِ آزادگان٬  شاد مان خواهد بود٬مهتاب
دلِ من پیوند خواهد خورد٬ با ستاره ها
من و تو٬  جاری خواهیم شد در جوببار‌ ِ زندگی٬ رها٬ رها
اگر باران بباردهنگام طلوع
ز ِ رنگین کمان٬ گلوبندی رنگین٬ برایت خواهم ساخت
در پرتو ِ عشق٬ گوشواری ز ِ آزادی و رهایی٬ به گوش ات خواهم آویخت
وزین قفس با تو ٬ بسوی چمن زار ِ بودن ها٬ خواهیم گریخت
چون من٬ ز ِ زبانِ  تو٬ آوای رهایی شنیده ام
و با لهای خیال٬  ز ِ پشتِ میله های زندان گریخته ام
و سویِ نیلگون آسمانِ آزادی پریده ام
من شکوفایی را ٬ در مردمکِ نگاه تو دیده ام
و همره تو کوهسارانِ  امید را ٬ در نوردیده ام

فریدون

 

/ 5 نظر / 2 بازدید
سعید

ز ِ رنگین کمان٬ گلوبندی رنگین٬ برایت خواهم ساخت بسیار زیباست.[گل]

فریدون

خدایا طاقت تنهایی ام ده دلی بی کینه و دریایی ام ده درخت غم به جونم کرده ریشه به درگاه خدا نالم همیشه رفیقان قدر یکدیگر بدونید عجل سنگه و آدم مثل شیشه بابا طاهر عریان

دوستار همیشگی پرستو

شعر بهاری قشنگی است [لبخند]

سعید

سایت «گنجور» گنجینه تمامی آثار سخن سرایان پارسی زبان است. در این سایت می توان به کمک نوشتن دو سه کلمه از هر شعری آنرا به راحتی جستجو کرد. دیگر ویژه گی این سایت اینست که با کلیک کردن روی واژه ها معنی آنها را در لغتنامه دهخدا خواهیم یافت. http://ganjoor.net

فریدون

سعید عزیز [گل] ضمن تشکر از پیام ات، من اکثر اوقات از همین گنجور و امکانات آن استفاده می کنم [گل]