حوری بهشتی

 

Nymph of heaven

One day I met a Nymph of heaven, I became so excited and said:

O  Dear Nymph
Empty me in the ocean of your love
Fill me with your passions,
Fill me with peace, calmness, and beauties of life
Show me blue sky, shining stars
Take me to the hills of happiness
Quench my thirsts and desires
Bring equality and peace on to the earth
Remove tears from the face of the world
You’re beautiful and I’m your Fridoun
 
 
"shut up. stop bossing me around and telling me what to do" Said the Nymph " I’m not your wife yet…"
 Fridoun
====================================================

a-In you opinion what or who is a nymph and what she looks like?

b- What colour is absolute vacuum?

c- do you really believe that parallel lines meet at eternity?

 

 
الف -راستی تصور شما از  حوری بهشتی چیست و  چه شکل و شمایلی دارد؟ 
ب -تصور شما از خالی بودن مطلق (خلاء)  چیست و به نظر شما  چه رنگی است؟
پ -آیا می توانید قبول کنید دو خط موازی در بینهایت همدیگر را قطع کنند؟
 
/ 5 نظر / 2 بازدید
پندار

Hi. Nymph mush be something like a fairy. And I've got no idea how a fairy may look like!! Vacuum must be transparent. Parallel lines do meet at eternity, but there is no eternity as far as I believe. Nice questions any ways [لبخند]

پندار

By the way... Pendar is also updated. Take a look.

بابک.پ.25

سلام من دل خوشی از این حوریان ندارم و انتظار حوری هم ندارم. بیشتر با شعر خیام حال می کنم که گفت: گویند بهشت حور و عین خواهد بود آنجا می ناب و انگبین خواهد بود گر ما می و معشوقه گزیدیم چه باک چون عاقبت کار همین خواهد بود ولی به نظر من حوری نه به معنای شهوانیش، کسی است که مایه ی ارامش من باشد. خواه مادر، خواه دوست، خواه همسر اینان حوریان منند بدرود فریدون عزیز

رامین

گویند بهشت حور و عین خواهد بود آنجا می ناب و انگبین خواهد بود گرما می و معشوقه گزیدیم چه باک چون عاقبت کار همین خواهد بود [گل][گل][گل][گل][گل][گل]

William B

I very much enjoyed reading this poem I just wanted to know whether you were personifying any of the objects such as the earth or the world Personification would turn the inanimate objects into subjects with a persona Therefore instead of "the face of the world" you could say "the world's face" for example