آمد بهار

 

آمد بهار، تا باز چشم، خمار شود، به می

تا برود سرمایِ اِسفند، ز  ِ پی بهمن و دی

تا  دلِ شیدا، برود تا انتهای کویِ رسوایی

تا باز دلدار ِ خوشروی ، با ناز، گویدم  نِی

 

آمد بهار

 

بیاوَرد آغاز ِ بهار، مژده ای، ز ِ نوروز ِ باستانی

که ایرانی، باین جشن، دارد پیوندی پنهانی

ببارَد ابر، بخندد گل، سبزشود، دشت و دمن

که در هر سین ِ هفت سین، پیامی ست جاودانی

 

آمد بهار

 

آسمان شوَد آبی، شب با ستاره ها روشن

خوش می رقصد نسیم، با نیلوفر و یاسمن

فصل پیوند شیدایی، با شاخسار زندگانی ست

یاران همدل، به مهمانی، در هر محفل و انجمنفریدون

 

/ 4 نظر / 2 بازدید
فریدون

من فریاد شرقی ام غرببی، در دیار ِ غربی ام در شطرنج زندگانی، مهره ای کوچک ام، پیاده سربازم که نقش خود را، با حمله هر مهره ای، ساده می بازم درگردونه ی هستی خموش، با درد خود، می سازم بغض کرده در گلویم، آوازم قلم ننوشته سخنی زِ رازم تار دلم شکسته، آرشه نمی نوازد سازم فریدون

فریدون

تو آینه ای من چهره ی عبوس زندگانی تو آسمان عشقی من اشک ابر بارانی من روی قلب ام، نام تو را نوشتم چون، تویی تمامی سرنوشتم تو دریایی، و من ساحل انتظار کاری کن خدا را با این دل بی قرار فریدون

امید

مشب مي خوام مست بشم عاشق يک دست بشم بدون تو نيست بودم امشب مي خوام هست بشم يه جون نا قابلي هست بذارفداي تو بشه بيفته زير قدمات تاخاک پاي تو بشه کهنه شراب کهنه شراب امشب بال و پرم بده حرف نگفته خيليه جرات بيشترم بده امشب مي خوام حرف بزنم خنده کنم گريه کنم لطفي کن اي ساقي و مي چندين برابرم بده امشب مي خوام مست بشم عاشق يک دست بشم بدون تو نيست بودم امشب مي خوام هست بشم امشب پروبال دارم شور دارم حال دارم امشب تو اين سينه دلي خوشا براحوال دارم امشب پروبال دارم شور دارم حال دارم امشب تو اين سينه دلي خوشا براحوال دارم امشب مي خوام مست بشم عاشق يک دست بشم بدون تو نيست بودم امشب مي خوام هست بشم امشب پروبال دارم شور دارم حال دارم امشب تو اين سينه دلي خوشا براحوال دارم امشب پروبال دارم شور دارم حال دارم امشب تو اين سينه دلي خوشا براحوال دارم امشب مي خوام مست بشم عاشق يک دست بشم بدون تو نيست بودم امشب مي خوام هست بشم يه جون نا قابلي هست بذارفداي تو بشه بيفته زير قدمات تاخاک پاي تو بشه جهانبخش پازوکی

ترانه سرا : جهانبخش پازوکی

دیگه عاشق شدن ناز کشیدن فایده نداره نداره دیگه دنبال آهو دویدن فایده نداره نداره چرا این در و اون در میزنی ای دل غافل دیگه دل بستن و دل بریدن فایده نداره وقتی ای دل به گیسوی پریشون می رسی خودتو نگه دار وقتی ای دل به چشمون غزل خون می رسی خودتو نگه دار ، خودتو نگه دار دیگه عاشق شدن ناز کشیدن فایده نداره نداره دیگه دنبال آهو دویدن فایده نداره نداره ای دل دیگه بال و پر نداری داری پیر میشی و خبر نداری ای دل دیگه بال و پر نداری داری پیر میشی و خبر نداری وقتی ای دل به گیسوی پریشون می رسی خودتو نگه دار وقتی ای دل به چشمون غزل خون می رسی خودتو نگه دار ، خودتو نگه دار دیگه عاشق شدن ناز کشیدن فایده نداره نداره دیگه دنبال آهو دویدن فایده نداره نداره دیگه عاشق شدن ناز کشیدن فایده نداره نداره دیگه دنبال آهو دویدن فایده نداره نداره http://www.youtube.com/watch?v=gEs62DNrs8Q&feature=related